แจ้งการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว


See the link for details.Source: IEC investor relations
02/05/2023