การจัดกิจกรรม CSR เพื่อชุมชนจากใจสู่ใจ

บมจ.อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง หรือ IEC ได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่ชุมชนเรื่องการกำจัดขยะและแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชนที่ดีขึ้น พร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้ "การบริหารจัดการขยะและแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า" ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 ณ โรงงานกำจัดขยะมูลฝอยและแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


     

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -