บริษัทจีเดค จำกัด ลดผลกระทบต่อชุมชนจากกลิ่นขยะที่มาจากหลุมฝังกลบฯ

บริษัทจีเดค จำกัด ในกลุ่ม บมจ. อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง ผู้นำทางด้านการบริหารจัดการขยะและแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ได้จัดทำโครงการผลิตน้ำหมักชีวภาพ (EM) ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตน้ำหมักชีวภาพ ที่ได้จาก ขยะมูลฝอยสด เช่น พืชผัก เศษอาหาร ที่เตรียมจะลำเลียงเข้าสู่กระบวนการผลิตและแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าต่อไป

บริษัทฯ ได้นำน้ำหมักชีวภาพ ดังกล่าวไปฉีดพ่นบนหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย ของเทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนจากกลิ่นขยะที่มาจากหลุมฝังกลบ เดิมที่มีมานานแล้ว ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ


     

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -