กิจกรรมเพื่อชุมชน โครงการ "เติมสี ปันฝัน จากใจสู่ใจ"

ด้วยนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของ กลุ่ม บริษัทอินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) (IEC) บริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด ผู้ดำเนินงานโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 8 MW ที่ใช้เชื้อเพลิงจาก วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมขึ้น โดยใช้ชื่อโครงการ “เติมสีปันฝัน จากใจสู่ใจ” ร่วมกับผู้นำชุมชน รอบโรงไฟฟ้า จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทนแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไทร โดยพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ ได้ร่วมกัน ปรับปรุงสนามเด็กเล่นใน รูปแบบ BBL (Brain-Based Learning) ทาสีห้องเรียนและโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ปรับปรุงห้องสมุด รวมถึงห้องพยาบาล ให้กับโรงเรียนบ้านหนองไทร นอกจากนี้ยังได้ ถวายอุปกรณ์ที่ขาดแคลนแก่วัดหนองไทร เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ แก่วัดและชุมชน

กลุ่มบริษัท IEC มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ความสำคัญในการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และสร้างการอยู่ร่วมกันของกิจการ และชุมชน ด้วยตระหนักว่าการที่ธุรกิจจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนต้องดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมกับรักษาสิ่งแวดล้อม


     
     
     
     

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -