บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จำกัด ได้ร่วมถวายปัจจัยให้กับวัดทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จำกัด (โรงไฟฟ้าโครงการลำพูน 1 และ 2) ผู้ผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ ได้ร่วมถวายปัจจัยให้กับวัดทากาศ โดยมีท่านพระครูมนูญ กิจจาทร เจ้าอาวาสวัดทากาศ หมู่ที่ 6 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน รับมอบปัจจัย เมือวันที่ 10 เมษายน 2558 เพื่อนำไปใช้ในงานประเพณีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุเจดีย์ศรีหริภุญชัย และงานสืบสาน ประเพณีวันสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ประจำปี 2558 ซึ่งงานดังกล่าวจัดในวันที่ 15 -16 เมษายน ของทุกปี การสนับสนุนในกิจกรรมครั้งนี้เพื่อ เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมของ กล่ม บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด


     

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -