บริษัท จีเดค จำกัด ได้จัด “โครงการสานสัมพันธ์โรงงานสู่ชุมชน”

กิจกรรมเพื่อชุมชน โครงการ “สานสัมพันธ์โรงงานสู่ชุมชน” บริษัทจีเดค จำกัด ในกลุ่ม บมจ. อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง ผู้นำทางด้านการบริหารจัดการขยะและแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ได้จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์โรงงานสู่ชุมชน” ร่วมกับตัวแทนจากเทศบาลนครหาดใหญ่, เทศบาลเมืองควนลัง, กลุ่มเยาวชน, กลุ่มแม่บ้าน ซึ่งกิจกรรมจัดต่อเนื่องทุกวันเสาร์ ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 – 19 ธันวาคม 2558 เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม สนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างโรงงานกับชุมชน โดยผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้และความเข้าใจในขั้นตอนการกำจัดขยะและแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า และรู้คุณค่าของขยะ และได้เรียนรู้การทำขนมบราวนี่, ประดิษฐ์เทียนเจล, ทำสบู่หอม, ทำสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ และการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งจะได้นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งนำไปประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกทางหนึ่ง ซึ่งพิธีเปิดจัดขึ้นในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 โดยคุณถาวร เสนเนียม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยคุณสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง

     
     

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -