ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหรือเอกสารใดๆที่บริษัทจะนำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบงาน TSD Investor Portal


สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ข้อมูล – นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริงจำกัด (มหาชน)
03/02/2566