บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จำกัด รับมอบใบรับรอง ISO 9001 :2008

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จำกัด อ.แม่ทา จ.ลำพูน ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) ได้รับใบรับรองจาก บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (Bureau Veritas Certification) โดยได้รับเกียรติจาก คุณชาญไชย เข็มวิเชียร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จำกัด รับมอบใบรับรองระบบมาตรฐานบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 จากคุณสุเมธ หุตินทรวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท บูโรเวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จำกัด ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ภายใต้ขอบข่ายการรับรอง Head Office : Business Management for Production of Electricity from Solar Cell Factory 1 & Factory 2 : Generating of Electricity from Solar Cell - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -