We love IEC Outing ครั้งที่ 1 @ โรงไฟฟ้าชีวมวล จ.สระแก้ว

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ IEC เป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นธุรกิจที่ช่วยส่งเสริมด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศอย่างยั่งยืน อีกทั้งความมุ่งมั่นของผู้บริหารที่ต้องการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส จึงทำให้เกิดโครงการเพื่อเสริมสร้างความรู้แล้วความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ “We love IEC Outing” ในครั้งที่ 1 นี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าชีวมวล จ.สระแก้ว โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 ท่าน ในวันที่ 24 สิงหาคม 2558 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องโพสต์แสดงความคิดเห็นมายัง Facebook ของบริษัทฯ เรื่อง พลังงานชีวมวลจะช่วยสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานให้แก่ประเทศไทยได้อย่างไร” ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

ที่มา: นักลงทุนสัมพันธ์ บมจ.อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -