ภาพบรรยากาศการฝึกการอบรม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2558 (CG) และ Regulation

ภาพบรรยากาศการฝึกการอบรม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2558 (CG) และ Regulation กลุ่มบริษัทในเครือ อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) ณ ห้องอบรม ชั้น 4 C อาคารพหลโยธิน เพลส ในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร. ไพโรจน์ สัตยธรรม กรรมการและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, ดร.อรรถวุฒิ เลาหภักดี รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ - สายปฏิบัติการ 2 (ด้านบริหาร), คุณเอกกมล เอมระดี รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ – สายกฎหมาย และ คุณสมชัย วุฒิศาสตร์ ผู้อำนวยการฝ่าย – ฝ่ายกฎหมายเป็นวิทยากร การอบรมในครั้งนี้มีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วม 40 ท่าน

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม

1. เพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาสาระของคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. เพื่อให้พนักงานเรียนรู้เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตน
3. เพื่อให้พนักงานทราบ ภาพรวมแผนดำเนินการ 2558-2559 ที่จะพัฒนาการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่ม IEC
4. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบองค์กรธุรกิจและข้อมูลพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียนทั้ง เจ้าของกิจการ,ห้างหุ้นส่วนสามัญ,ห้างหุ้นส่วน, สามัญนิติบุคคล, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, บริษัทจำกัดและ บริษัทมหาชนจำกัด

     

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -