ภาพบรรยากาศการฝึกการอบรมหลักสูตร BOI

ภาพบรรยากาศการฝึกการอบรมหลักสูตร BOI ณ ห้องอบรม ชั้น 4 C อาคารพหลโยธิน เพลส ในวันที่ 7-8 สิงหาคม 2558 ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์เมธี แสงมณี – ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล ออดิท จำกัด เป็นวิทยากร การอบรมในครั้งนี้มีผู้บริหารและพนักงานเข้าอบรม 27 ท่าน

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบประเด็นข้อผิดพลาดในการจัดทำบัญชีและภาษีอากรของกิจการ BOI พร้อมแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อการใช้สิทธิประโยชน์ที่ได้รับให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อUpdate หลักเกณฑ์ กฎหมาย และสิทธิประโยชน์
3. เพื่อให้ทราบขั้นตอนการเตรียมความพร้อม ก่อนการเปิดดำเนินการ และแบบรายงานที่ต้องนำส่งให้กับ BOI

     

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -