ภาพบรรยากาศกิจกรรม "IEC Sakaeo 1 Big Cleaning Day" ในอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558

บริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยมีผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมจำนวนกว่า 50 ท่าน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดำเนินการในเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัย และการรักษาสิ่งแวดล้อมของโรงงาน เพื่อให้เป็นสถานที่ทำงานที่มีความสุข

ภาพบรรยากาศภายในงานโดยรวม

     

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -