ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2558 (CG) เรื่อง นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น และ Regulation

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2558 (CG) และ Regulation กลุ่มบริษัทในเครืออินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) ณ ห้องอบรม ชั้น 4 C อาคารพหลโยธิน เพลส ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่านศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ สัตยธรรม ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาเปิดงาน และร่วมอภิปรายกรณีศึกษา ดร. อรรถวุฒิ เลาหภักดี รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ - สายปฏิบัติการ 2 , คุณสมชัย วุฒิศาสตร์ ผู้อำนวยการฝ่าย – ฝ่ายกฎหมาย และ คุณศุภณัฐ พูนสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส - ฝ่ายกฎหมาย เป็นวิทยากร การอบรมในครั้งนี้มีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วม 39 ท่าน

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม

1. เพื่อให้ความรู้พนักงานในเรื่อง นโยบาย ต่อต้านคอร์รัปชั่น Anti-corruption policy
2. แจ้งให้พนักงานทราบถึงการเข้าสู่กระบวนการรับรอง แนวร่วมการต่อต้านคอร์รัปชั่น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ลงนามแสดงเจตจำนงค์เข้าร่วมโครงการของ IOD หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3. เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการดำเนินการตาม checklist ของ IOD
4. เพื่อให้พนักงานทราบถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด Whistle Blowing
5. เพื่อให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับกฎหมาย การค้ำประกันและการจำนองตามกฎหมายแก้ไขใหม่

     
     
     

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -