We Love IEC Outing ครั้งที่ 2 ณ โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล จ.ระยอง

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ IEC ได้จัดกิจกรรม “ We Love IEC Outing” ในครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจของการดำเนินธุรกิจเม็ดพลาสติกของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น อีกทั้งยังต้องการให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความตั้งใจของผู้บริหารที่ดำเนินธุรกิจอย่างมุ่งมั่นและมีธรรมาภิบาล ในครั้งนี้บริษัทฯได้จัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล จ.ระยอง โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 35 ท่าน ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องโพสแสดงความคิดเห็นมายัง Facebook Fan Page “IEC since 1922” ของบริษัทฯ ในหัวข้อเรื่อง “การรีไซเคิลขยะพลาสติกจะสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้อย่างไร” ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

ข้อมูล:นักลงทุนสัมพันธ์ บมจ.อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง

     

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -