กลุ่มวิสาหกิจชุมชุน ดูงาน ณ โรงไฟฟ้าแม่แตง

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพลังน้ำบ้านแม่โจ้ได้เดินทางดูงาน บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จำกัด ซึ่งได้พัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้น ในพื้นที่ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


     

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -