กิจกรรม "Gidec Big Cleaning Day"

บริษัท จีเดค จำกัด ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยมีผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมจำนวนกว่า 100 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ ดำเนินการในเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัย และการรักษาสิ่งแวดล้อมของโรงงาน เพื่อให้เป็นสถานที่ทำงานที่มีความสุข เป็นบ้านหลังที่สองของทุกท่าน

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -