การฝึกอบรม หลักสูตร CAC - Code of conduct แนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม หลักสูตร CAC - Code of conduct แนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น กลุ่มบริษัทในเครืออินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) ณ ห้องอบรม ชั้น 4 C อาคารพหลโยธิน เพลส ในวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่านศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ สัตยธรรม ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่่ดี มาเปิดงานและเป็นวิทยากร พร้อมกันนี้มีวิทยากรร่วมบรรยายอีก 2 ท่านคือ ดร. อรรถวุฒิ เลาหภักดี รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ - สายปฏิบัติการ 2 และ คุณศศิผ่อง มินันที ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย - ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล การอบรมในครั้งนี้มีผู้บริหารและพนักงานเข้าอบรม 59 ท่าน

tr>
     
     

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -