IEC สระแก้ว 1 จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day"

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ผู้บริหารและพนักงานโรงไฟฟ้าชีวมวล จ.สระแก้ว ร่วมกันทำความสะอาดโครงการในกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยในสถานประกอบการและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -