กิจกรรมอบรม กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลร่วมกับฝ่ายกฎหมาย ได้จัดการอบรมในหัวข้อ เรื่องน่ารู้ว่าด้วยกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยวิทยากรจากฝ่ายกฎหมายได้อธิบายถึง พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.๒๕๕๘ มีผลใช้บังคับ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ การอบรมครั้งนี้จึงเสมือนเป็นการอัพเดทความรู้ด้านกฎหมายที่สำคัญในวงการธุรกิจ

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -