สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน และการวิเคราะห์ KPI”

วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ โรงแรม เซอร์ เจมส์ รีสอร์ท จังหวัดสระบุรี
วิทยากร : ดร.อรรถวุฒิ เลาหภักดี รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ 2
ผู้เข้าร่วมสัมมนา: พนักงานกลุ่มบริษัทในเครือ อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) ระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป จำนวน 30 คน

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรู้ชัดในหน้าที่งาน และสายการบังคับบัญชา
2. ใช้ประกอบในงานของฝ่าย HRM เช่น การประเมินผลงาน , เลื่อนตำแหน่ง เป็นต้น


     

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -