ภาพบรรยากาศการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2560

ตามที่ บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการเปิดประชุมเมื่อเวลา 13.59 น. และการประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -