IEC ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ (ที่ 4 จากขวา) ประธานคณะกรรมการบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ ไออีซี เป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม ณ ห้องราชเทวี แกรนด์บอลรูม โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ ถนนพญาไท

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 การรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 การอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2559 การอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และการอนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -