การฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตร “เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ”

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ บริษัท จีเดค จำกัด จังหวัดสงขลา
วิทยากร : อาจารย์ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา และ อาจารย์เปรมฤดี ปันกองงาม สถาบัน Motivational Training Institute
ผู้เข้าร่วมสัมมนา: พนักงาน บริษัท จีเดค จำกัด และ บริษัท ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จำกัด จำนวน 24 คน

วัตถุประสงค์ :
1. มุ่งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารทุกทิศทาง ตลอดจนการเขียนรายงาน
2. สร้างทัศนคติที่ถูกต้อง และเพิ่มพูนทักษะการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ


     

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -