IEC ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

IEC จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกอล์ฟวิวบอลรูม ชั้น 8 อาคารกอล์ฟวิว สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ มติที่ประชุมฯ ได้ผ่านการรับรองและอนุมัติจากที่ประชุมทุกวาระ