IEC ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

IEC จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกอล์ฟวิวบอลรูม ชั้น 8 อาคารกอล์ฟวิว สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม จำนวน 779 คน คิดเป็นร้อยละ 35.16 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม ผลมติที่ประชุมอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอยกเว้นเรื่องเพิ่มทุน