การฝึกอบรม หลักสูตร Microsoft Office

Microsoft Word 1 รุ่น , Microsoft PowerPoint 2 รุ่น
Microsoft Excel ขั้นกลาง 3 รุ่น และ Microsoft Excel ขั้นสูง 1 รุ่น

ระยะเวลา เดือนเมษายน – มิถุนายน 2558 ที่กรุงเทพมหานคร
วิทยากร : อาจารย์ประจำสถาบัน ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์และภาษา BCC (Business Computer Centre)
ผู้เข้าร่วมสัมมนา: พนักงาน บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) จำนวนรุ่นละ 15 คน

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสูดในการปฏิบัติงาน
2. เพื่อให้พนักงานได้ทราบถึงการใช้งานของโปรแกรม Microsoft Office 2010 ที่บริษัทใช้อยู่ในปัจจุบัน


     

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -