การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (ครั้งใหม่)

เนื่องด้วยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (ครั้งใหม่) เนื่องจากในวันที่ 27 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันที่จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 นั้น มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมการประชุมไม่ครบองค์ประชุม จึงไม่สามารถดำเนินการประชุมได้ตามกฎหมาย บริษัทฯ จึงได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (ครั้งใหม่) ขึ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.00 น.     
     

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -