คณะสำนักงานนโยบาย และแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จำกัด

สำนักงานนโยบาย และแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน นำคณะเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการลำพูน 1 และ 2 ของบริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จำกัด เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 จำนวนผู้เข้าร่วม 80 คน ทั้งนี้คุณอรอรุณ ปาลีกุย รักษาการผู้จัดการทั่วไป ได้บรรยายให้ความรู้ และตอบข้อซักถามผู้เข้าดูงาน ถึงความเป็นมาของโครงการ ตลอดจนกระบวนการผลิต และจำหน่ายกระแสไฟฟ้า แก่คณะ และรับมอบของที่ระลึก คุณวนิดา วินิจจะกูล ที่ปรึกษาโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ นโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ไปสู่ประชาชนทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -