คณะสำนักงานสหกรณ์การเกษตรดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จำกัด

บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จำกัด (โรงไฟฟ้าโครงการลำพูน 1 และ 2) ผู้ผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ได้ให้การตอนรับ คณะดูงานจากสำนักงานสหกรณ์การเกษตรดอยเต่า จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย คุณประยุทธ คชเดช ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรดอยเต่า เข้าเยี่ยมชม โรงไฟฟ้า ของบริษัท เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 โดยมีคุณมงคล นันตากาศ นายช่างไฟฟ้า เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ แก่คณะกรรมการสหกรณ์ทั้ง 12 ท่าน เพื่อศึกษา และดูงาน การผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -