จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท(ลดพาร์ จาก 4 บาท เป็น 0.50 บาท), แก้ไขทุนชำระแล้ว กับนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566


สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ข้อมูล – นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริงจำกัด (มหาชน)
08/02/2566